برچسب‌ها میلاد

برچسب: میلاد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

 تاریخچه میلاد بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در...