برچسب‌ها شاخص

برچسب: شاخص

شاخص های کیفیت زندگی در تهران

رتبه تهران در هریک از این شاخص‌ها از میان ١٨١ کشور به تفکیک به این شرح است: رتبه سرمایه انسانی ١٤٩، رتبه یکپارچگی اجتماعی ١٨١،...