فیل‌خانه ناصرالدین شاه (محل نگهداری فیلها)؛ تهران‌ ۱۲۹۵

2426

فیل‌خانه ناصرالدین شاه (محل نگهداری فیلها)؛ تهران‌ ۱۲۹۵filkhan

افزودن دیدگاه