پس قلعه های کوه های شمیران – سال ۱۳۳۵

3111
عکس از مرحوم پاکزاد

افزودن دیدگاه