محله زنبورک در تهران قدیم

1378

در تهران قدیم نزدیک سرقبر آقا گودی وجود داشت که آنرا زنبورک خانه می گفتند،.زنبورکچی باشی (یعنی رئیس کل زنبورک خانه )در نزدیکی باغ ایلچی که حالا گذر عباس آباد است اقامت داشت .

 

در تهران قدیم نزدیک سرقبر آقا گودی وجود داشت که آنرا زنبورک خانه می گفتند،.زنبورکچی باشی (یعنی رئیس کل زنبورک خانه )در نزدیکی باغ ایلچی که حالا گذر عباس آباد است اقامت داشت . قاطر ها وشترها و مهمات زنبور ک خانه در گود زنبورکخانه بود. هر موقع که به آن نیاز می افتاد از همان گود به میدان جنگ فرستاده می شد، فتحعلی شاه در موقع مسافرت به داخله ،خیلی به زنبورکخانه ونقاره خانه اهمیت میداد که پیشاپیش موکب خاقان راه بیافتند.

 

کوچه زنبورکچی ابتدای آن بن بست وانتهای آن کوچه ایلچی است .زنبورکچی وزنبورکچیان نظامیانی بودند که زنبورک داشتند وآن تفنگ بزرگی بود که سه پایه داشت وآن پایه ها را بر روی زمین قرار میدادند وگلوله هایش به اندازه یک گردو بود وگاهی هم زنبورک ها را بر پشت شتر می گذاشتند.

افزودن دیدگاه