مالکان چهارباغ طهران / اکبر تهرانی شفق

1001

 

موضوع این نوشتار، بخشى از تاریخچه یکى از بناهاى مشهور تهران قدیم، یعنى چهارباغ طهران و نیز درباره نخستین مالکان زمین و عرصه آن است که بعدها کاخ گلستان در آن احداث گردید.

از زمان صفویه که یک ارَگ به عنوان مرکز حکومت در شهر تهران (میدان ۵۱ خرداد فعلى) ایجاد شد، چهارباغ طهران در این مرکز شکل گرفت و بناهاى مشهورى چون شمس العماره، تکیه دولت، مدرسه دارالفنون و برخى بناهاى دیگر در مقاطع مختلف تاریخى در آن ساخته شد. کاخ گلستان نیز از بناهایى بود که در محوطه ارگ قدیم و در عرصه چهارباغ ساخته شد.

متن کامل این مقاله که در شماره ۲۴ پیام بهارستان منتشر شده است در فایل زیر بخوانید.

دریافت مقاله

افزودن دیدگاه