عکسی قدیمی از خیابان پاسداران

عکسی از کاخ سلطنت‌آباد در محله "سلطنت آباد" در زمان قاجار، که امروزه به منطقه پاسداران در تهران معروف شده است.

1662

افزودن دیدگاه