عکسی جالب از یک حمام نمره در طهران!

تصویری جالب از صف حمام نمره در یکی از گرمابه های تهران در دهه پنجاه شمسی...

2213

افزودن دیدگاه