عکسی از خیابان استامبول در ۷۰ سال پیش

1017

 

این عکس، خیابان مشهور اسلامبول در تهران دهه ۲۰ را نشان می دهد که از همان دوران یکی از مهمترین مراکز شهری پایتخت بود و سفارتخانه های متفاوتی آنجا تاسیس می گشت.

 

افزودن دیدگاه