طهران یا تهران؟

1009

 

آقا محمد مهدی ارباب اصفهانی (پدر میرزا محمد حسین فروغی ذکاءالملک و جد آقای فروغی حاضر) از مؤلفین قرن سیزدهم کتابی در جغرافیای اصفهان به اسم «شرح اصفهان» تألیف کرده که از قرار معلوم بدواً مختصر بوده و سپس خود آن را کامل ساخته است. این کتاب در پاورقی های روزنامۀ ایران قدیم (از محمد حسن خان اعتمادالسلطنه) به طبع رسیده است. کتاب مزبور را من ندیده ام ولی آقای مجتبی مینوی که به دو روایت مختصر و مکمل و به نسخۀ چاپی روزنامه ایران رجوع کرده است از راه ملاطفت یادداشتی درین باب به من داده است بدین قرار که در کتاب مذکور در قسمتی که در شمارۀ ۶۰۰ جریدۀ ایران چاپ است در ضمن شرح بلوک اصفهان مندرج است: «…بلوک نهم کرون است و آن منقسم است به علیا و سفلی .. اما سفلی ابادی معروف آن تیران …. تا شهر نه فرسخ است و آن قصبۀ کرون سفلی است آن را به تحریب طیران به طای مؤلف و طهران نیز می نویسد….

 

برای دیدن ادامه مطلب، مقاله زیر را بخوانید

دریافت مقاله

 

سعید نفیسی

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

افزودن دیدگاه