رسم عجیب پارک در وسط خیابان در تهران قدیم

2783

 

در برخی از خیابان‌های تهران قدیم رسم بود خودروها در وسط خیابان پارک نمایند. عکس فوق این رسم عجیب را در خیابان سعدی تهران رو به میدان مخبرالدوله در سال ۱۳۳۰ نشان می‌دهد. گویا در آن مقطع، خودروها اجازه توقف در طرفین خیابان را نداشته اند.

البته علی الظاهر بواسطه شلوغی خیابانها و کوچه ها، این رسم مجددا به بعضی خیابانهای تهران برگشته است! پارک دوبل و سوبل! هم که مرسوم است.

 

 

افزودن دیدگاه