خیابان نفت به نام “دکتر مصدق” تغییر نام داد

1421

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت به نام “محمد مصدق” در آستانه ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، رای مثبت دادند.

 

افزودن دیدگاه