جمع شدن مردم برای تماشای تلویزیون پشت ویترین مغازه

روزهای نخست تولد تلویزیون در تهران، مردم برای تماشای تلویزیون پشت شیشه مغازه ای جمع شده اند.

1223

افزودن دیدگاه