تصویرى از رضاشاه در حال نبش قبر کریم خان زند!

3375

به دستور رضاشاه قبر کریم خان در کاخ گلستان که مورد بی احترامی قاجار ها [مخصوصا اقا محمدخان] قرار میگرفت، نبش قبر و به شیراز بازگردانده شد!

افزودن دیدگاه