نمایی از ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بسته شدن توسط نیروهای قزاق روسی به فرماندهی کلنل لیاخوف-۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی