مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی شاه و نوه اش حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه