عکس یادگاری ناصرالدین شاه در حال قلیان کشیدن و قوچی که به دست او شکار شده است. دوشان تپه ۱۳۱۰ هجری قمری