عکس خانوادگی صادق هدایت، از راست- صادق هدایت، عیسی هدایت، محمود هدایت و نشسته- هدایت قلی خان