تصاویری از تهران خیلی قدیم-سری اول

3992

تصاویری از دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از منابع مختلف که سبک زندگی و معماری تهران قدیم و اماکن تاریخی فعلی را نشان می دهد

عکس یادگاری ناصرالدین شاه در حال قلیان کشیدن و قوچی که به دست او شکار شده است. دوشان تپه ۱۳۱۰ هجری قمری
سلطان حسین میرزا نیرالدوله و خواهرش نیر قدسیه
عکس خانوادگی صادق هدایت، از راست- صادق هدایت، عیسی هدایت، محمود هدایت و نشسته- هدایت قلی خان
نمایی از ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بسته شدن توسط نیروهای قزاق روسی به فرماندهی کلنل لیاخوف-۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی
حسن مدرس پس از ترور در سال ۱۳۰۵ خورشیدی
مظفرالدین شاه و دستگاه گرامافون
استاد محمدرضا شجریان در کنار خانواده

دروازه خیابان ناصر خسرو (ناصریه، شمس العماره) ۱۲۴۲ شمسی

عکس یادگاری ناصرالدین شاه در حال قلیان کشیدن و قوچی که به دست او شکار شده است. دوشان تپه ۱۳۱۰ هجری قمری

سلطان حسین میرزا نیرالدوله و خواهرش نیر قدسیه

عکس خانوادگی صادق هدایت، از راست- صادق هدایت، عیسی هدایت، محمود هدایت و نشسته- هدایت قلی خان

نمایی از ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بسته شدن توسط نیروهای قزاق روسی به فرماندهی کلنل لیاخوف-۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی

مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی شاه و نوه اش حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه

مظفرالدین شاه و دستگاه گرامافون

استاد محمدرضا شجریان در کنار خانواده

مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی شاه و نوه اش حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه

افزودن دیدگاه