باغ دوشان تپه

5732

نامش در نظر اول کمی غریب به نظر می‌رسد. اگر با زبان آذری دمخور نبوده‌باشی چند باری تکرارش می‌کنی تا بلکه بتوانی معنایی از آن بیابی. آنها که می‌دانند این محله روزی روزگاری قریه‌ای مرتفع و خوش آب و هوا بوده است زودتر به نتیجه می‌رسند.
دوشان تپه نام روستایی در حومه ی شرقی تهران بود که در حال حاضر بخشی از تهران بزرگ است. دروازه دوشان تپه یکی از دروازه های قدیمی تهران است که به مسیر منتهی به این روستا گشوده می شد.
دوشان‌تپه در زمان ناصرالدین شاه قاجار شکارگاه وی بوده است و عمدۀ شهرت این محل در کتابهای تاریخی، به همین خاطر می باشد.
P_25Azar_22site
کلمه دوشان در زبان ترکی به معنای خرگوش می‌باشد و دلیل این که این محل با نام دوشان تپه خوانده شده به دلیل آن است که گویا در این قریه مرتفع، خرگوش وحشی فراوان بوده است. بعدها ناصرالدین شاه این محل را به منظور شکار خرگوش‌ها، قرق می‌کند.
همچنین گاهی در این محل مسابقات اسب‌دوانی نیز برگزار می‌شده است.
ناصرالدین شاه قاجار در دوشان‌تپه یک باغ وحش بنا کرد. این باغ وحش قبل از آن، در محل باغ لاله‌زار قرار داشت و به دستور شاه قاجار، حیوانات و تجهیزات باغ وحش موجود در باغ لاله زار به باغ وحش دوشان تپه انتقال داده شد.
782927405-talab-ir
دیگر بنای بسیار مشهور موجود در دوشان تپه، کاخ مشهور فرح آباد است که ناصر نجمی در کتاب تهران در گذر زمان، مانند بسیاری دیگر آن را منسوب به مظفرالدینشاه قاجار دانسته است. هرچند برخی نیز معتقدند که قدمت این کاخ به مراتب بیشتر نیز هست.
از جمله ابنیه جدیدتری که در دوشان تپه ساخته شده‌اند، می‌توان به فرودگاه نظامی دوشان تپه اشاره نمود که در عصر محمدرضاشاه پهلوی بنا شد.
اکنون در فضای باغ دوشان تپه ساختمان های متعددی ساخته شده و در روی تپه نیز بقایای ویرانه ای- از دور دست- دیده می شود. به همین دلیل نمی توان به یقین گفت که هیچ اثری از آن دوره برجای نمانده است.

 

افزودن دیدگاه